Phân tử khối của amino axit X nằm trong khoảng 130 < MX < 140. 1 mol X phản ứng được với 2 mol NaOH nhưng chỉ phản ứng được với 1 mol HCl. X có thể là:

A.

HOOCCH2CH(NH2)COOH.

B.

HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH.

C.

H2N(CH2)4CH(NH2)COOH.

D.

H2NCH2CH(NH2)COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

HOOCCH2CH(NH2)COOH.

X có 1 nhóm -NH2 và 2 nhóm -COOH. 

Gọi công thức của X là: H2NCxHy(COOH)2 với y ≤ 2x − 1.

Ta có: 130 < MX < 140  130 < 16 + 12x + y + 90 < 140 24 < 12x + y < 34

Gốc hyđrocacbon có thể là C2H3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.