Phản ứng hóa học nào sau đây là đúng ?  

A.

A: 2Al + 6HCl img1 2AlCl3 + 3H2

B.

B: 2Cr + 6HCl img1 2CrCl3 + 3H2

C.

C: H2 + MgO img1 Mg + H2O

D.

D: Fe(OH)2 + 2HNO3img1Fe(NO3)2

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

B. phải ra CrCl2 mới đúng

C. phản ứng ko xảy ra

D. sản phẩm tạo thành là muối sắt (III) và nước + khí

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.