Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử ?

A.

A. Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O                

B.

B. O3 → O2 + O

C.

C. H2S + Pb(NO3)2 → PbS + 2HNO3

D.

D. Na2SO3 + H2SO4 → SO2 + Na2SO4 + H2O

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nhận thấy trong phản ứng A mỗi hỗn tạp CaOCl2 có cấu tạo :

img1

Trong đó có 1 nguyên tố Cl+1 , 1 nguyên tố Cl-1 → Cl20 vừa lên Cl+1 và vừa xuống Cl-1 → phản ứng A là phản ứng oxi hóa khử

Chú ý phản ứng D là phản ứng trao đổi không có sự thay đổi số oxi hóa.  

Vậy đáp án đúng là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.