Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucozơ có dạng mạch vòng?

A.

Phản ứng với Cu(OH)2.

B.

Phản ứng với [Ag(NH3)2]OH.

C.

Phản ứng với H2/Ni, nhiệt độ.

D.

Phản ứng với CH3OH/HCl.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phản ứng với CH3OH/HCl.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...