Phản ứng nào sau đây không tạo ra hai muối?

A.

AlCl3 với dung dịch NaOH dư.

B.

Ba(HCO3)2 với dung dịch KOH dư.

C.

Fe3O4 với dung dịch HNO3 dư.

D.

Fe3O4 với dung dịch HCl dư.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.