Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thử 2 ở Việt Nam trong khoảng thời gian nào?           

A.

Từ 1897 – 1914

B.

Từ 1914-1918

C.

Từ 1919-1929

D.

Từ 1914-1929

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 Đáp án đúng là C! 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.