Pháp tiếu hành chương trình khai thác thuộc địa lần thử 2 ở Việt Nam trong khoảng thời gian nào?

A.

Từ 1897 – 1914.

B.

Từ 1914-1918.

C.

Từ 1919-1929.

D.

Từ 1914-1929.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.