Phát biểu nào không đúng?

A.

Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2.

B.

Thủy phân (xúc tác H+, t°) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một mono saccarit.

C.

Sản phẩm phản ứng thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, t°) có thể tham gia phản ứng tráng bạc.

D.

Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thủy phân (xúc tác H+, t°) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một mono saccarit.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...