Phát biểu nào không đúng?

A.

Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2.

B.

Thủy phân (xúc tác H+, t°) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một mono saccarit.

C.

Sản phẩm phản ứng thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, t°) có thể tham gia phản ứng tráng bạc.

D.

Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thủy phân (xúc tác H+, t°) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một mono saccarit.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...