Phát biểu nào sai đây không đúng ?             

A.

A. Cho Al2S3 vào nước, có khí mùi trứng thối thoát ra.         

B.

B. Cho BaCl2 vào dung dịch KHSO4, xuất hiện kết tủa trắng.         

C.

C. Cho NaHSO3 vào dung dịch Ca(OH)2, thu được kết tủa đen.         

D.

D. Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch CrCl3, thu được kết tủa xanh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1 

Có: Khí H2S có mùi trứng thối, BaSO4 và CaSO3 màu trắng, Cr(OH)3 màu xanh.  

C sai: kết tủa trắng 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.