Phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Dao động tuần hoàn là dao động mà vị trí của vật được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.

B.

Dao động tự do là dao động chỉ phụ thuộc các đặc tính của hệ, không phụ thuộc các yếu tố bên ngoài.

C.

Dao động được duy trì mà không cần tác dụng ngoại lực tuần hoàn được gọi là tự dao động.

D.

Dao động cưỡng bức là dao động được duy trì do tác dụng của một ngoại lực biến đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dao động được duy trì mà không cần tác dụng ngoại lực tuần hoàn được gọi là tự dao động.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.