Phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Các amino axit là những hợp chất có cấu tạo ion lưỡng cực.

B.

Các amin đều làm quỳ ẩm chuyển sang màu xanh.

C.

Pentapeptit là một peptit có 5 liên kết peptit.

D.

Axit-2-aminoetanoic còn có tên là Axit-β-aminoaxetic.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...