Phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Tất cả các aminoaxit đều lưỡng tính.

B.

Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở tác dụng với img1cho hợp chất màu tím.

C.

Trong một phân tử tetrapeptit có 4 liên kết peptit.

D.

Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hướng dẫn giải:

A tất cả các aminoaxit đều chứa nhóm img1có tính bazo và nhóm -COOH có tính axit nên hợp chất aminoaxit là hợp chất lưỡng tính.

B sai vì đipeptit không có phản ứng màu biure.

C sai vì trong 1 phân tử tetrapeptit có 3 liên kết peptit.

D sai vì peptit kém bền cả trong môi trường bazo và môi trường axit.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.