Phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ đơn chức.

B.

Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.

C.

Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit axetic.

D.

Glucozơ là đồng phân của saccarozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.