Phát biểu nào sau đây đúng về tính chất của chuyển động thẳng đều:

A.Phương trình chuyển động là một hàm số bậc nhất theo thời gian
B.Vận tốc là một hằng số
C.Vận tốc trung bình bằng vận tốc tức thời trên đoạn đường bất kì
D.Cả A, B, C đều đúng
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phân tích:     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.