Phát biểu nào sau đây đúng với sự phân bố của công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của nước ta?

A.

Gần nơi tiêu thụ, nhưng xa nơi có nguyên liệu.

B.

Xa cả nơi có nguyên liệu lẫn nơi tiêu thụ.

C.

Vừa gần nơi có nguyên liệu vừa gần nơi tiêu thụ.

D.

Gần nơi có nguyên liệu, nhưng xa nơi tiêu thụ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm đòi hỏi nguồn nguyên liệu phong phú, đa dạng và thị trường tiêu thụ rộng lớn => Ngành công nghiệp phải gắn liền nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.

Vậy đáp án là D        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.