Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A.

Trong bán dẫn, mật độ êlectron luôn luôn bằng mật độ lỗ trống.

B.

Nhiệt độ càng cao, bán dẫn dẫn điện càng tốt.

C.

Bán dẫn loại phân tích điện dương, vì mật độ lỗ trống lớn hơn mật độ êlectron.

D.

Bán dẫn có diện trở suất cao hơn kim loại, vì trong bán dẫn có hai loại hạt tải điện trái dấu, còn trong kim loại chỉ có một loại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nhiệt độ càng cao, bán dẫn dẫn điện càng tốt.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.