Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp.

B.

Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic.

C.

Polietilen và poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng.

D.

Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.