Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về plasmit trong kĩ thuật gen?

A.

Plasmit tồn tại trong nhân tế bào.

B.

Plasmit là một phân tử ARN.

C.

Plasmit không có khả năng tự nhân đôi.

D.

Piasmit thường được sử dụng để chuyển gen của tế bào cho vào tế bào nhận trong kỹ thuật cấy gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Piasmit thường được sử dụng để chuyển gen của tế bào cho vào tế bào nhận trong kỹ thuật cấy gen.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.