Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ?

A. Trong phóng xạ Trac nghiem online - cungthi.vn, hạt nhân con có số notron nhỏ hơn số notron của hạt nhân mẹ.
B. Trong phóng xạ Trac nghiem online - cungthi.vn, có sự bảo toàn điện tích nên số proton được bảo toàn.
C. Trong phóng xạ Trac nghiem online - cungthi.vn hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số proton khác nhau.
D. Trong phóng xạ Trac nghiem online - cungthi.vn hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số notron khác nhau.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...