Phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp đối với Đảng và nhân dân ta là hành động gì?

A.

Hành động tự vệ

B.

Hành động tham gia chiến tranh

C.

Hành động yêu nước

D.

Hành động tự vệ chính đáng và cần thiết

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hành động tự vệ chính đáng và cần thiết

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.