Phát biểu nào sau đây là đúng ? 

A.

A. Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomanđehit).

B.

B. Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp hexametylen điamin với axit ađipic.

C.

C. Trùng hợp buta-1,3-đien với stiren có xúc tác Na được cao su buna-S

D.

D. Tơ visco là tơ tổng hợp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 A sai vì trùng ngưng phenol và fomandehit mới ra poli (phenol-fomandehit)

B sai vì phản ứng là trùng ngưng

C đúng

D sai vì tơ visco là tơ nhân tạo hay tơ bán tổng hợp      

Vậy đáp án đúng là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.