Phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước ta được tổ chức vào thời gian nào? Ở đâu?

A.

1 - 6 - 1946 ở Hà Nội

B.

2 - 3 - 1946 ở Hà Nội

C.

12 - 11 - 1946 ở Tân Trào - Tuyên Quang

D.

20 - 10 - 1946 ở Hà Nội

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2 - 3 - 1946 ở Hà Nội

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.