Phòng học hình chữ nhật có chiều dài là 7m, chiều rộng là 5m. Diện tích bục giảng chiếm $\frac{1}{7}$ diện tích phòng học. Diện tích bục giảng là:

A.

$5{m^2}$

B.

$35{m^2}$

C.

$7{m^2}$

D.

$12{m^2}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Diện tích phòng học là: $7 \times 5 = 35\left( {{m^2}} \right)$ Diện tích bục giảng là: $35:7 = 5\left( {{m^2}} \right)$ Đáp số: $5{m^2}.$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...