Phong trào cách mạng 1930-1931 nêu cao khẩu hiệu

A.

“Tịch thu ruộng đất của đế quốc, việt gian”        

B.

“Tự do dân chủ”, “cơm áo hòa bình”

C.

“Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”

D.

“Chống đế quốc” và “chống phát xít”.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 12 trang 91,92, suy luận. Cách giải: Giai đoạn 1930 —1931, Đảng và nhân dân ta đấu tranh chống đế quốc và phong kiến chính vì thế khẩu hiệu mà đảng ta vận dụng là “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất cho dân cày”. Từ đó, phong trào đấu tranh của nhân dân cũng thực hiện đúng khẩu hiệu này, đưa phong trào 1930 - 1931 phát triển đến đỉnh cao là ở Xô viết Nghệ - Tĩnh.  

Đáp án đúng là C!        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...