Phong trào đấu tranh nào của nhân dân ta được đánh giá là cuộc tập dượt lần thứ hai cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?

A.

Phong trào cách mạng 1930 – 1931.

B.

Phong trào dân chủ 1936 – 1939.

C.

Phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945.

D.

Cao trào kháng Nhật cứu nước từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1945.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 12 trang 102, suy luận Cách giải: Phong trào dân chủ nhân dân 1936-1939 được xem là cuộc tập dượt thứ 2 cho cách mạng tháng Tám sau cao trào 1930 -1931. Chọn đáp án: B Sai lầm và chú ý: -         Cuộc tập dượt lần thứ 1: phong trào 1930 - 1931. -         Cuộc tập dượt lần thứ 2: phong trào 1936 - 1939. -        Cuộc tập dượt lần thứ 3: cao trào kháng Nhật cứu nước.  Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.