Phong trào nào dưới đây đã lôi cuốn đông đảo các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam tham gia ở cuối thập niên 20 của thế kỉ XX?

A.

         Phong trào của giai cấp tư sản.

B.

         Cuộc khởi nghĩa Yên Bái tháng 2-1930.

C.

         Phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

D.

         Phong trào của tầng lớp tiểu tư sản.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 12 trang 86, suy luận Cách giải: Năm 1929, phong trào đấu tranh của công nhân, phong trào của nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân yêu nước khác (phong trào yêu nước) đã phát triển, kết thành một làn sóng dân tộc dân chủ ngày càng lan rộng. Phong trào công nhân khi tiếp thu lí luận giải phóng dân tộc ngày càng diễn ra mạnh mẽ và chuyển dần sang đấu tranh tự giác. Phong trào yêu nước của các giai cấp, tầng lớp nhân dân diễn ra mạnh mẽ tiêu biểu nhất là hoạt động của tư sản và tiêu tư sản, Trong đó, giai cấp tư sản dân tộc đã thành lập được Đảng riêng đó là Việt Nam Quốc dân đảng hoạt động mạnh mẽ.  Đáp án đúng là C!         

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.