Phương pháp điều chế rượu etylic từ chất nào sau đây là phương pháp sinh hóa?

A.

Etilen.

B.

Tinh bột.

C.

Etylclorua.

D.

Anđehit axetic.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tinh bột.

(C6H10O5)n + nH2 nC6H12O6

C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.