Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra được nhiều con vật có kiểu gen giống nhau từ một phôi ban đầu?

A.

Nhân bản vô tính.

B.

cấy truyền phôi.

C.

Gây đột biến nhân tạo.

D.

Lai tế bào sinh dưỡng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

cấy truyền phôi có thể tạo ra được nhiều con vật có kiểu gen giống nhau từ một phôi ban đầu.  

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.