Phương thức hình thành loài cùng khu thể hiện ở những con đường hình thành loài nào ?

A.

 Hình thành loài bằng cách li sinh thái và cách li tập tính

B.

Hình thành loài bằng cách li địa lí và lai xa kèm theo đa bội hóa

C.

Hình thành loài bằng cách li địa lí và cách li tập tính

D.

Hình thành loài bằng cách li địa lí và cách li sinh thái

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương thức hình thành loài cùng khu thể hiện ở những con đường hình thành loài : cách ly sinh thái và cách ly tập tính

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...