Phương thức hình thành loài cùng khu thể hiện ở những con đường hình thành loài sau đây?

A.

Con đường địa lí và con đường sinh thái.

B.

Con đường địa lí và lai xa kèm đa bội hóa.

C.

Con đường sinh thái và lai xa kèm đa bội hóa.

D.

Con đường địa lí và cách li tập tính.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Con đường sinh thái và lai xa kèm đa bội hóa.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.