Phương trình 7.3x+1 — 5x+2 = 3x+4 — 5x+3 có nghiệm là giá trị nào sau đây?

A.

0

B.

-1

C.

1

D.

Phương trình vô nghiệm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

-1

Biến đổi để còn hai cơ số là 3 và 5 nhưng cùng số mũ x + 1 nằm ở hai vế, dùng phương pháp lôgarit

hóa hai vế để được kết quả.

Phương trình đã cho tương đương:

7.3x+1 - 3x+4 = 5x+2 - 5x+37 ⇔ 3x+1(7 - 33) = 5x+2(1 - 5).

⇔  3x+1(-20) = 5x+2(-4) ⇔  3x+1 = 5x+1

⇔ (x + 1)lg3 = (x + 1)lg5

⇔ (x + 1)(lg3 - lg5) = 0 ⇔ x = -1. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.