Phương trình  có nghiệm là giá trị nào sau đây ?

A.

B.

C.

x = 1 hay x = 3

D.

x ∈ Ø

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 

Biến đổi các biểu thức lôgarit trong phương trình về cùng cơ số 3 với điều kiện x > 0. Phương trình đã cho

tương đương:Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...