Phương trình hóa học nào sau đây là sai?         

A.

A. 2Na + 2H2O →2NaOH + H2

B.

B. Ca + 2HCl →CaCl2 + H2

C.

C. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

D.

D. Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương trình D sai.

Cu là kim loại hoạt động hóa học yếu, đứng sau H trong dãy hoạt động hóa học nên Cu không phản ứng với H+ . 

Cu có thể phản ứng với H2SO4 đặc và phương trình phản ứng xảy ra như sau:

Cu + 2 H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2 H2O

Vậy đáp án đúng là D    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...