Phương trình hóa học nào sau đây sai?         

A.

A: 2Cr + 3H2SO4 (loãng) → Cr2(SO4)3 + 3H2

B.

B: 2Cr + 3Cl2 img1 2CrCl3

C.

C: Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O

D.

D: Cr2O3 + 2NaOH (đặc) img1 2NaCrO2 + H2O

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

chọn A Chỉ có phương trình A sai Phương trình đúng là: Cr + H2SO4 → CrSO4 + H2  

Vậy đáp án là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.