Phương trình hóa học nào sau đây sai?         

A.

A: NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O  

B.

B: 2NaHCO3     -->  Na2O + CO2 + H2O  

C.

C: 2Li + 2HCl → 2LiCl + H2  

D.

D: 2Mg + O2   -->   2MgO  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

muối HCO3- của kim loại kiềm khi nung đóng ---> CO3 2-

đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...