Phương trình log(1 - 2x) - 2logx = 1 - log(2 - 5x) có nghiệm là:

A.

2

B.

-2

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cách 1:

Điều kiện : 0 < x < 

log(1 - 2x) - 2logx = 1 - log(2 - 5x) ⇔ log(1 - 2x) - logx2 = log10 - log(2 - 5x)

⇔ log(1 - 2x) + log(2 - 5x) = logx2 + log10 ⇔ log(1 - 2x)(2 - 5x) = log10x2

⇔ (1 - 2x)(2 - 5x) = 10x2

⇔ -9x + 2 = 0 ⇔ x = 

Giá trị x =  thỏa mãn điều kiện nên đó là nghiệm của phương trình.

Cách 2:

Điều kiện :  0 < x < , do đó loại hai phương án 2 và . Thử thấy x = -2 không thoả mãn phương trình nên loại phương án -2.

Do đó, đáp án đúng là phương án .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.