Phương trình nào sau đây có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình img1?                         

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn đáp án C

Ta có: img1  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.