Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số img1 tại điểm img2 là:  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1. Vậy phương trình tiếp tuyến với đồ thị img2 tại điểm img3 là: img4.

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.