Phương trình \sin x=\cos x có nghiệm là

A.

x=\frac{\pi }{4}+k2\pi ,k\in Z.

B.

x=\pm \frac{\pi }{4}+k2\pi ,k\in Z.

C.

\left[ \begin{array}{l}x=\frac{\pi }{4}+k2\pi \\x=\frac{5\pi }{4}+k2\pi \end{array} \right.,k\in Z.

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương trình đã cho tương đương với \sin x=\sin \left( \frac{\pi }{2}-x \right)<=>\left[ \begin{array}{l}x=\frac{\pi }{2}-x+k2\pi \\x=\pi +x-\frac{\pi }{2}+k2\pi \end{array} \right.<=>x=\frac{\pi }{4}+k\pi ,k\in Z.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...