Poli (metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là:

A.

CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH.

B.

CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.

C.

CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH.

D.

CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.