Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh ?      

A.

Amilopectin.

B.

Xenlulozơ.

C.

Cao su isopren.

D.

PVC.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

- Các polime mạch phân nhánh thường gặp là amilopectin và glicozen.

- Các polime mạch không gian thường gặp là cao su lưu hóa và nhựa rezit.

- Còn lại là các polime mạch phân nhánh.  

 Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.