Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

A.

Tơ capron.

B.

tơ nilon-6,6

C.

Xenlulozơ trinitrat.

D.

tơ enang

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tơ capron.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.