Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polime X là         

A.

A: tinh bột

B.

B: xenlulozơ.

C.

C: saccarozơ.

D.

D: glicogen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

- Phương trình hóa học đơn giản biểu diễn quá trình quang hợp của cây xanh:

6nCO2 + 5nH2O img1 (C6H10O5)n (X) + 6nO2 

- Khi cho tinh bột tạo với dung dịch iot tạo hợp chất có màu xanh tím.  

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.