Polipeptit (-NH-CH2-CO-)n là sản phấm của phản ứng trùng ngưng:

A.

Axit glutamic.

B.

Axit amino axetic.

C.

Axit β-amino propionic.

D.

Alanin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Axit amino axetic.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.