Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% thể tích CH4) theo sơ đồ chuyển hoá và hiệu suất mỗi giai đoạn chuyển hoá như sau:

Metan axetilen Vinyl clorua PVC

Muốn tổng hợp 2 tấn PVC cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (đktc)?

A.

11178 (m3).

B.

5882 (m3).

C.

11760 (m3).

D.

11766 (m3).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

11766 (m3).

Ta có sơ đồ:

2nCH4  nC2H2 nC2H3Cl 

Cứ 32 tấn CH4 điều chế được 62,5 tấn PVC.

→ ? tấn CH4 điều chế được 2 tấn PVC.

Do hiệu suất mỗi giai đoạn lần lượt là 15%, 90%, 95% nên khối lượng metan cần dùng là:

= 7,9844 (tấn) = 7,9844.106 (gam).

Thể tích khí metan là: .22,4 = 11178160 (lít) = 11178 (m3).

Do khí thiên nhiên chứa 95% thể tích CH4 nên thể tích khí thiên nhiên cần dùng là:

(11178 × 100) : 95 = 11766 (m3).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...