Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng:

A.

Trùng hợp.

B.

Axit - bazơ.

C.

Trùng ngưng.

D.

Trao đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Trùng hợp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.