Quá trình feralit là quá trình hình thành đất đặc trưng cho vùng?

A.

Khí hậu ôn đới gió mùa.

B.

Khí hậu cận nhiệt đới gió mùa.

C.

Khí hậu nhiệt đới ẩm.

D.

Khí hậu nhiệt đới khô.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.