Quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen img1 xảy ra hoán vị với tần số 25%. Loại giao tử hoán vị được tạo ra là  

A.

A. A BD = a BD = A bd = a bd = 12,5%

B.

B. A BD = A bd = a BD = a bd = 6,25%

C.

C. A BD = A bd = a BD = a Bd = 12,5%

D.

D. A BD = a bD = A bd = a Bd = 6,25%

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

img1

→ BD = bd = 12,5%; Bd = bD = 37,5%.

=> ABD = Abd = aBD = abd = 6,25%; ABd = abD = AbD = aBd = 18,75%

Vậy đáp án đúng là B    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.