Quan hệ giữa các nhân tố nào sau đây, hình thành đặc điểm thích nghi kiểu gen cho sinh vật?

A.

Quá trình biến dị, quá trình di truyền, quá trình chọn lọc tự nhiên.

B.

Quá trình đột biến, quá trình giao phối, quá trình chọn lọc tự nhiên.

C.

Quá trình giao phối, quá trình chọn lọc tự nhiên, các cơ chế cách li.

D.

Quá trình đột biến, quá trình chọn lọc tự nhiên, các cơ chế cách li.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Quá trình đột biến, quá trình giao phối, quá trình chọn lọc tự nhiên.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.